خار تهیگاهی بالایی پشتی


english

1 Medicine :: Posterior superior iliac spin

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه خار تهیگاهی بالایی پشتی ، معنی اصطلاح خار تهیگاهی بالایی پشتی ، به خار تهیگاهی بالایی پشتی چی می گن؟ ، خار تهیگاهی بالایی پشتی چی می شه؟، واژه خار تهیگاهی بالایی پشتی ، معادل خار تهیگاهی بالایی پشتی ، خار تهیگاهی بالایی پشتی synonym , خار تهیگاهی بالایی پشتی definition , خار تهیگاهی بالایی پشتی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 322 میلی ثانیه.