خار خار


english

1 general:: thorny

transnet.ir


معنی کلمه خار خار ، معنی اصطلاح خار خار ، به خار خار چی می گن؟ ، خار خار چی می شه؟، واژه خار خار ، معادل خار خار ، خار خار synonym , خار خار definition , خار خار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 333 میلی ثانیه.