خار نشیمنگاهی


english

1 Medicine :: Ischial spine

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه خار نشیمنگاهی ، معنی اصطلاح خار نشیمنگاهی ، به خار نشیمنگاهی چی می گن؟ ، خار نشیمنگاهی چی می شه؟، واژه خار نشیمنگاهی ، معادل خار نشیمنگاهی ، خار نشیمنگاهی synonym , خار نشیمنگاهی definition , خار نشیمنگاهی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 426 میلی ثانیه.