خار پایینی پشتی


english

1 Medicine :: Posterior inferior iliac spine

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه خار پایینی پشتی ، معنی اصطلاح خار پایینی پشتی ، به خار پایینی پشتی چی می گن؟ ، خار پایینی پشتی چی می شه؟، واژه خار پایینی پشتی ، معادل خار پایینی پشتی ، خار پایینی پشتی synonym , خار پایینی پشتی definition , خار پایینی پشتی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 351 میلی ثانیه.