خار کردن


english

1 general:: reproach, comb

transnet.ir


معنی کلمه خار کردن ، معنی اصطلاح خار کردن ، به خار کردن چی می گن؟ ، خار کردن چی می شه؟، واژه خار کردن ، معادل خار کردن ، خار کردن synonym , خار کردن definition , خار کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 471 میلی ثانیه.