خار کن


english

1 general:: thorn picker

transnet.ir


معنی کلمه خار کن ، معنی اصطلاح خار کن ، به خار کن چی می گن؟ ، خار کن چی می شه؟، واژه خار کن ، معادل خار کن ، خار کن synonym , خار کن definition , خار کن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 386 میلی ثانیه.