خارا


english

1 general:: granite

transnet.ir


معنی کلمه خارا ، معنی اصطلاح خارا ، به خارا چی می گن؟ ، خارا چی می شه؟، واژه خارا ، معادل خارا ، خارا synonym , خارا definition , خارا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 261 میلی ثانیه.