خارایی


english

1 general:: granitic

transnet.ir


معنی کلمه خارایی ، معنی اصطلاح خارایی ، به خارایی چی می گن؟ ، خارایی چی می شه؟، واژه خارایی ، معادل خارایی ، خارایی synonym , خارایی definition , خارایی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 214 میلی ثانیه.