داستان آبیدیک
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 1028 میلی ثانیه.