خارج از اختیارات قانونی


english

1 general:: ultra vires

transnet.ir


معنی کلمه خارج از اختیارات قانونی ، معنی اصطلاح خارج از اختیارات قانونی ، به خارج از اختیارات قانونی چی می گن؟ ، خارج از اختیارات قانونی چی می شه؟، واژه خارج از اختیارات قانونی ، معادل خارج از اختیارات قانونی ، خارج از اختیارات قانونی synonym , خارج از اختیارات قانونی definition , خارج از اختیارات قانونی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 318 میلی ثانیه.