خارپشت


english

1 general:: hedgehog, porcupine

transnet.ir


معنی کلمه خارپشت ، معنی اصطلاح خارپشت ، به خارپشت چی می گن؟ ، خارپشت چی می شه؟، واژه خارپشت ، معادل خارپشت ، خارپشت synonym , خارپشت definition , خارپشت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 207 میلی ثانیه.