داستان آبیدیک

د


داء
http://abidic.com/word/داء

sickness

داء الاسد
http://abidic.com/word/داء الاسد

leontiasis

داء الحیح
http://abidic.com/word/داء الحیح

foreskin

داء الخمر
http://abidic.com/word/داء الخمر

delirium

داء الرقص
http://abidic.com/word/داء الرقص

St. Vitus dance

داء الزیبق
http://abidic.com/word/داء الزیبق

mercurialims

داء السبات
http://abidic.com/word/داء السبات

catalepsy

داء الصدف
http://abidic.com/word/داء الصدف

psoriasis

داء الفیل
http://abidic.com/word/داء الفیل

elephantiasis

داء الکلب
http://abidic.com/word/داء الکلب

rabbis

داءالرقص
http://abidic.com/word/داءالرقص

Saint Vitus’s dance

داءالفیل
http://abidic.com/word/داءالفیل

elephantiasis

دائر کردن
http://abidic.com/word/دائر کردن

Set-up

دائره کش
http://abidic.com/word/دائره کش

compass

دائم (سیم کارت)
http://abidic.com/word/دائم (سیم کارت)

post paid

دائم التزاید
http://abidic.com/word/دائم التزاید

ever-increasing

دائما
http://abidic.com/word/دائما

constantly

دائمالتزاید
http://abidic.com/word/دائمالتزاید

ever-increasing

دائمی
http://abidic.com/word/دائمی

permanent

داب
http://abidic.com/word/داب

custom

دابسمش
http://abidic.com/word/دابسمش

dubsmash

دابیشز
http://abidic.com/word/دابیشز

Daubiches

داتوره
http://abidic.com/word/داتوره

stramonium

داخل
http://abidic.com/word/داخل

inside

داخل رونده
http://abidic.com/word/داخل رونده

inward

داخل سلولی
http://abidic.com/word/داخل سلولی

intercellular

داخل شدن
http://abidic.com/word/داخل شدن

enter

داخل شهری
http://abidic.com/word/داخل شهری

interurban

داخل معده کردن
http://abidic.com/word/داخل معده کردن

ingest

داخل کردن
http://abidic.com/word/داخل کردن

insert

داخله
http://abidic.com/word/داخله

internal

داخلی
http://abidic.com/word/داخلی

internal

داخلی کردن
http://abidic.com/word/داخلی کردن

mix

داد
http://abidic.com/word/داد

scream

داد خواست
http://abidic.com/word/داد خواست

complaint


معنی کلمه د ، معنی اصطلاح د ، به د چی می گن؟ ، د چی می شه؟، واژه د ، معادل د ، د synonym , د definition , د meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 27 میلی ثانیه.