دائمالتزاید


english

1 general:: ever-increasing

transnet.ir


معنی کلمه دائمالتزاید ، معنی اصطلاح دائمالتزاید ، به دائمالتزاید چی می گن؟ ، دائمالتزاید چی می شه؟، واژه دائمالتزاید ، معادل دائمالتزاید ، دائمالتزاید synonym , دائمالتزاید definition , دائمالتزاید meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 383 میلی ثانیه.