دائمی

dâ-emi


english

1 general:: permanent

transnet.ir


معنی کلمه دائمی ، معنی اصطلاح دائمی ، به دائمی چی می گن؟ ، دائمی چی می شه؟، واژه دائمی ، معادل دائمی ، دائمی synonym , دائمی definition , دائمی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 374 میلی ثانیه.