دائن

dâ-en


english

1 Law:: creditor

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه دائن ، معنی اصطلاح دائن ، به دائن چی می گن؟ ، دائن چی می شه؟، واژه دائن ، معادل دائن ، دائن synonym , دائن definition , دائن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 297 میلی ثانیه.