دائن مرتهن


english

1 Law:: hypothecary creditor

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه دائن مرتهن ، معنی اصطلاح دائن مرتهن ، به دائن مرتهن چی می گن؟ ، دائن مرتهن چی می شه؟، واژه دائن مرتهن ، معادل دائن مرتهن ، دائن مرتهن synonym , دائن مرتهن definition , دائن مرتهن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 760 میلی ثانیه.