دائی


english

1 Law:: and دايي /dâ-i/ n uncle (ie brother of one’s mother)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه دائی ، معنی اصطلاح دائی ، به دائی چی می گن؟ ، دائی چی می شه؟، واژه دائی ، معادل دائی ، دائی synonym , دائی definition , دائی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 269 میلی ثانیه.