دائی زاده

dâ-i-zâde


english

1 Law:: cousin (ie the son or daughter of one’s maternal uncle)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه دائی زاده ، معنی اصطلاح دائی زاده ، به دائی زاده چی می گن؟ ، دائی زاده چی می شه؟، واژه دائی زاده ، معادل دائی زاده ، دائی زاده synonym , دائی زاده definition , دائی زاده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 245 میلی ثانیه.