دائی ها


english

1 Law:: paternal uncles

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه دائی ها ، معنی اصطلاح دائی ها ، به دائی ها چی می گن؟ ، دائی ها چی می شه؟، واژه دائی ها ، معادل دائی ها ، دائی ها synonym , دائی ها definition , دائی ها meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 218 میلی ثانیه.