داتوره


english

1 general:: stramonium

transnet.ir


معنی کلمه داتوره ، معنی اصطلاح داتوره ، به داتوره چی می گن؟ ، داتوره چی می شه؟، واژه داتوره ، معادل داتوره ، داتوره synonym , داتوره definition , داتوره meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 196 میلی ثانیه.