داج

dâj


english

1 Law:: (fiqh) attendants, retinue (including servants, livery servants, valets, footmen, hired workers, and camel-driver)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه داج ، معنی اصطلاح داج ، به داج چی می گن؟ ، داج چی می شه؟، واژه داج ، معادل داج ، داج synonym , داج definition , داج meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 264 میلی ثانیه.