داخل


english

1 general:: inside

transnet.ir

2 Law:: in; inside; the interior of

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه داخل ، معنی اصطلاح داخل ، به داخل چی می گن؟ ، داخل چی می شه؟، واژه داخل ، معادل داخل ، داخل synonym , داخل definition , داخل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 213 میلی ثانیه.