داد

dâd


english

1 general:: scream, shout

transnet.ir

2 Law:: (often rhetorical or formal) justice

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه داد ، معنی اصطلاح داد ، به داد چی می گن؟ ، داد چی می شه؟، واژه داد ، معادل داد ، داد synonym , داد definition , داد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 467 میلی ثانیه.