ذابح


english

1 general:: slaughterer

transnet.ir


معنی کلمه ذابح ، معنی اصطلاح ذابح ، به ذابح چی می گن؟ ، ذابح چی می شه؟، واژه ذابح ، معادل ذابح ، ذابح synonym , ذابح definition , ذابح meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 303 میلی ثانیه.