ذات گرا


english

1 general:: nativist

transnet.ir


معنی کلمه ذات گرا ، معنی اصطلاح ذات گرا ، به ذات گرا چی می گن؟ ، ذات گرا چی می شه؟، واژه ذات گرا ، معادل ذات گرا ، ذات گرا synonym , ذات گرا definition , ذات گرا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 396 میلی ثانیه.