ذات گرایی


english

1 general:: nativism

transnet.ir


معنی کلمه ذات گرایی ، معنی اصطلاح ذات گرایی ، به ذات گرایی چی می گن؟ ، ذات گرایی چی می شه؟، واژه ذات گرایی ، معادل ذات گرایی ، ذات گرایی synonym , ذات گرایی definition , ذات گرایی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 278 میلی ثانیه.