ذاتیت


english

1 general:: nature

worldtranslators.net


معنی کلمه ذاتیت ، معنی اصطلاح ذاتیت ، به ذاتیت چی می گن؟ ، ذاتیت چی می شه؟، واژه ذاتیت ، معادل ذاتیت ، ذاتیت synonym , ذاتیت definition , ذاتیت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 358 میلی ثانیه.