ذبح


english

1 general:: sacrifice of an animal

transnet.ir


معنی کلمه ذبح ، معنی اصطلاح ذبح ، به ذبح چی می گن؟ ، ذبح چی می شه؟، واژه ذبح ، معادل ذبح ، ذبح synonym , ذبح definition , ذبح meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 372 میلی ثانیه.