ذخائر قطعی


english

1 general:: proven reserves

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ذخائر قطعی ، معنی اصطلاح ذخائر قطعی ، به ذخائر قطعی چی می گن؟ ، ذخائر قطعی چی می شه؟، واژه ذخائر قطعی ، معادل ذخائر قطعی ، ذخائر قطعی synonym , ذخائر قطعی definition , ذخائر قطعی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 374 میلی ثانیه.