ذخائر گاز


english

1 general:: Gas Reserves

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ذخائر گاز ، معنی اصطلاح ذخائر گاز ، به ذخائر گاز چی می گن؟ ، ذخائر گاز چی می شه؟، واژه ذخائر گاز ، معادل ذخائر گاز ، ذخائر گاز synonym , ذخائر گاز definition , ذخائر گاز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 371 میلی ثانیه.