ذخایر قطعی


english

1 general:: proven reserves

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ذخایر قطعی ، معنی اصطلاح ذخایر قطعی ، به ذخایر قطعی چی می گن؟ ، ذخایر قطعی چی می شه؟، واژه ذخایر قطعی ، معادل ذخایر قطعی ، ذخایر قطعی synonym , ذخایر قطعی definition , ذخایر قطعی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 383 میلی ثانیه.