ذخایر معدنی


english

1 general:: mineral reserves

transnet.ir


معنی کلمه ذخایر معدنی ، معنی اصطلاح ذخایر معدنی ، به ذخایر معدنی چی می گن؟ ، ذخایر معدنی چی می شه؟، واژه ذخایر معدنی ، معادل ذخایر معدنی ، ذخایر معدنی synonym , ذخایر معدنی definition , ذخایر معدنی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 335 میلی ثانیه.