ذخیره آبراهه


english

1 general:: Channel  storage

transnet.ir


معنی کلمه ذخیره آبراهه ، معنی اصطلاح ذخیره آبراهه ، به ذخیره آبراهه چی می گن؟ ، ذخیره آبراهه چی می شه؟، واژه ذخیره آبراهه ، معادل ذخیره آبراهه ، ذخیره آبراهه synonym , ذخیره آبراهه definition , ذخیره آبراهه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 391 میلی ثانیه.