ذخیره احتیاطی


english

1 general:: safety stock

transnet.ir

2 Law:: contingent fund; contingent reserve

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ذخیره احتیاطی ، معنی اصطلاح ذخیره احتیاطی ، به ذخیره احتیاطی چی می گن؟ ، ذخیره احتیاطی چی می شه؟، واژه ذخیره احتیاطی ، معادل ذخیره احتیاطی ، ذخیره احتیاطی synonym , ذخیره احتیاطی definition , ذخیره احتیاطی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 398 میلی ثانیه.