ذخیره ارزشیابی


english

1 general:: valuation allowance

transnet.ir


معنی کلمه ذخیره ارزشیابی ، معنی اصطلاح ذخیره ارزشیابی ، به ذخیره ارزشیابی چی می گن؟ ، ذخیره ارزشیابی چی می شه؟، واژه ذخیره ارزشیابی ، معادل ذخیره ارزشیابی ، ذخیره ارزشیابی synonym , ذخیره ارزشیابی definition , ذخیره ارزشیابی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 316 میلی ثانیه.