ذخیره تازه دادن


english

1 general:: replenish

transnet.ir


معنی کلمه ذخیره تازه دادن ، معنی اصطلاح ذخیره تازه دادن ، به ذخیره تازه دادن چی می گن؟ ، ذخیره تازه دادن چی می شه؟، واژه ذخیره تازه دادن ، معادل ذخیره تازه دادن ، ذخیره تازه دادن synonym , ذخیره تازه دادن definition , ذخیره تازه دادن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 389 میلی ثانیه.