ذخیره تفاضلی


english

1 general:: incremental allowance

transnet.ir


معنی کلمه ذخیره تفاضلی ، معنی اصطلاح ذخیره تفاضلی ، به ذخیره تفاضلی چی می گن؟ ، ذخیره تفاضلی چی می شه؟، واژه ذخیره تفاضلی ، معادل ذخیره تفاضلی ، ذخیره تفاضلی synonym , ذخیره تفاضلی definition , ذخیره تفاضلی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 268 میلی ثانیه.