ذخیره داشتن


english

1 general:: reserve

transnet.ir


معنی کلمه ذخیره داشتن ، معنی اصطلاح ذخیره داشتن ، به ذخیره داشتن چی می گن؟ ، ذخیره داشتن چی می شه؟، واژه ذخیره داشتن ، معادل ذخیره داشتن ، ذخیره داشتن synonym , ذخیره داشتن definition , ذخیره داشتن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 385 میلی ثانیه.