ذخیره زیانهای قابل پیش بینی


english

1 general:: provision for foreseeable losses

transnet.ir


معنی کلمه ذخیره زیانهای قابل پیش بینی ، معنی اصطلاح ذخیره زیانهای قابل پیش بینی ، به ذخیره زیانهای قابل پیش بینی چی می گن؟ ، ذخیره زیانهای قابل پیش بینی چی می شه؟، واژه ذخیره زیانهای قابل پیش بینی ، معادل ذخیره زیانهای قابل پیش بینی ، ذخیره زیانهای قابل پیش بینی synonym , ذخیره زیانهای قابل پیش بینی definition , ذخیره زیانهای قابل پیش بینی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 408 میلی ثانیه.