ذخیره سازی


english

1 general:: Storage

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ذخیره سازی ، معنی اصطلاح ذخیره سازی ، به ذخیره سازی چی می گن؟ ، ذخیره سازی چی می شه؟، واژه ذخیره سازی ، معادل ذخیره سازی ، ذخیره سازی synonym , ذخیره سازی definition , ذخیره سازی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 309 میلی ثانیه.