ذخیره سازی کردن


english

1 general:: stock, store

transnet.ir


معنی کلمه ذخیره سازی کردن ، معنی اصطلاح ذخیره سازی کردن ، به ذخیره سازی کردن چی می گن؟ ، ذخیره سازی کردن چی می شه؟، واژه ذخیره سازی کردن ، معادل ذخیره سازی کردن ، ذخیره سازی کردن synonym , ذخیره سازی کردن definition , ذخیره سازی کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 321 میلی ثانیه.