ذخیره چالابی


english

1 general:: Depression storage

transnet.ir


معنی کلمه ذخیره چالابی ، معنی اصطلاح ذخیره چالابی ، به ذخیره چالابی چی می گن؟ ، ذخیره چالابی چی می شه؟، واژه ذخیره چالابی ، معادل ذخیره چالابی ، ذخیره چالابی synonym , ذخیره چالابی definition , ذخیره چالابی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 367 میلی ثانیه.