رآلیسم


english

1 general:: realism

transnet.ir


معنی کلمه رآلیسم ، معنی اصطلاح رآلیسم ، به رآلیسم چی می گن؟ ، رآلیسم چی می شه؟، واژه رآلیسم ، معادل رآلیسم ، رآلیسم synonym , رآلیسم definition , رآلیسم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 485 میلی ثانیه.