رآکتور


english

1 general:: reactor

worldtranslators.net


معنی کلمه رآکتور ، معنی اصطلاح رآکتور ، به رآکتور چی می گن؟ ، رآکتور چی می شه؟، واژه رآکتور ، معادل رآکتور ، رآکتور synonym , رآکتور definition , رآکتور meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 416 میلی ثانیه.
بنر موبایل