رآکتور فراگرمایی


english

1 general:: epithermal reactor

transnet.ir


معنی کلمه رآکتور فراگرمایی ، معنی اصطلاح رآکتور فراگرمایی ، به رآکتور فراگرمایی چی می گن؟ ، رآکتور فراگرمایی چی می شه؟، واژه رآکتور فراگرمایی ، معادل رآکتور فراگرمایی ، رآکتور فراگرمایی synonym , رآکتور فراگرمایی definition , رآکتور فراگرمایی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 288 میلی ثانیه.