رأس تنها


english

1 general:: isolated vertex

transnet.ir


معنی کلمه رأس تنها ، معنی اصطلاح رأس تنها ، به رأس تنها چی می گن؟ ، رأس تنها چی می شه؟، واژه رأس تنها ، معادل رأس تنها ، رأس تنها synonym , رأس تنها definition , رأس تنها meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 320 میلی ثانیه.