رأس ساکروم


english

1 general:: apex of sacrum

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه رأس ساکروم ، معنی اصطلاح رأس ساکروم ، به رأس ساکروم چی می گن؟ ، رأس ساکروم چی می شه؟، واژه رأس ساکروم ، معادل رأس ساکروم ، رأس ساکروم synonym , رأس ساکروم definition , رأس ساکروم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 430 میلی ثانیه.