رأسا


english

1 general:: independently

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه رأسا ، معنی اصطلاح رأسا ، به رأسا چی می گن؟ ، رأسا چی می شه؟، واژه رأسا ، معادل رأسا ، رأسا synonym , رأسا definition , رأسا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 557 میلی ثانیه.