رأی


english

1 general:: Vote

transnet.ir


معنی کلمه رأی ، معنی اصطلاح رأی ، به رأی چی می گن؟ ، رأی چی می شه؟، واژه رأی ، معادل رأی ، رأی synonym , رأی definition , رأی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 308 میلی ثانیه.