رئیس

ra’is


english

1 general:: manager, chairman, head

worldtranslators.net

2 Law:: • boss • superior • executive director • maser • leader • director • head

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه رئیس ، معنی اصطلاح رئیس ، به رئیس چی می گن؟ ، رئیس چی می شه؟، واژه رئیس ، معادل رئیس ، رئیس synonym , رئیس definition , رئیس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 296 میلی ثانیه.
بنر موبایل