رئیس

ra’is


english

1 general:: manager, chairman, head

transnet.ir

2 Law::
boss
superior
executive director
maser
leader
director
head

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه رئیس ، معنی اصطلاح رئیس ، به رئیس چی می گن؟ ، رئیس چی می شه؟، واژه رئیس ، معادل رئیس ، رئیس synonym , رئیس definition , رئیس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 300 میلی ثانیه.